Työoikeuden koulutussarja

Tavoite

Lähtökohtana on työoikeuden yleinen teoreettinen tuntemus, jonka perusteella opiskelija voi tunnistaa
oikeusturvan tarpeet työelämässä, pelkistää tosiasioista oikeudellisesti merkittävät seikat, perustella ratkaisuja oikeudellisin normein ja tunnistaa työelämän oikeusturvan kehittämistarpeita.

Kohderyhmä

Liittojen sopimusosastojen ja aluetoimistojen henkilöstö, ay-toimihenkilötutkintoa suorittavat sekä kaikki, jotka haluavat perehtyä työoikeuteen tai päivittää työoikeuden osaamistaan. Koulutus sopii myös esimiehille.

Koulutussarjan sisältö

1. jakso: Työoikeuden perusteet

Sisältöjä

Työoikeuden perusteet
- työoikeuden luonne ja keskeiset periaatteet
- työsopimuslain keskeiset pykälät
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
- epäasiallinen kohtelu, määrittely
- epäasiallinen kohtelu lainsäädännössä
Yhteistoimintamenettely
Yhteistoimintalaki

2. jakso: Työsuhdeturva

Sisältöjä

Yksilöperusteinen irtisanomissuoja
- työsopimuslain säännökset
- katsaus oikeuskäytäntöön
Kollekgiivinen työsuhdeturva
- lomauttaminen ja ulkoistaminen (liikkeen luovutus, alihankinta, vuokratyö)
- erityisryhmät (luottamusmiehet, vanhempainvapaat)

3. jakso: Työaikalaki

Sisältöjä

• Työaikalain luonne
• Työaikalain pakottavuudesta ja sopimuksenvaraisuudesta
• Työajaksi luettava aika
• Säännöllinen työaika (laki, tes)
• Paikallisesti sovittu säännöllinen työaika (järjestäytynyt yritys, järjestäytymätön)
• Yö- ja vuorotyö, sunnuntaityö
• Lepoajat
• Ylityö
• Työaika-asiakirjat, valvonta ja erimielisyyksien ratkaiseminen

4. jakso: Vuosilomalaki

Sisältöjä

Vuosilomalaki
- vuosilomalain ansaintasäännöt
- vuosilomapalkka ja lomakorvaus
- vuosiloman antaminen
- vuosiloman erinäiset säännökset

5. jakso: Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työyhteisössä

Sisältöjä

• Mitä on tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu?
• Milloin työntekijöitä voidaan laittaa eri asemaan toistensa kanssa?
• Miten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu on otettava huomioon työhön otettaessa, työsuhteen aikana ja työsuhdetta päätettäessä?
• Entä eri työntekomuodoissa (pätkätyöt, vuokratyö)?
• Miten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja tasapuolista kohtelua voidaan konkreettisesti edistää ja valvoa työpaikalla?
• Millaista oikeuskäytäntöä asiasta on?

6. jakso: Paikallinen sopiminen

Sisältöjä

Paikallisen sopimisen juridiikkaa
- Mitä on paikallinen sopiminen?
- Mihin sopiminen perustuu?
- Paikallisen sopimisen ulottuvuus ja sisältö
- Luottamushenkilön valta ja vastuu
Paikallisen sopimisen nykytila

Paikka

Kaikki koulutuspäivät pidetään Helsingissä.

Takaisin