Ay-toimihenkilötutkinto – ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ay-toimihenkilöille

Tutkintoa ollaan uudistamassa ja seuraavan kerran se alkaa syksyllä 2023. Alla on tämän hetkinen tutkinnon rakenne.

Opiskelun tavoitteena on tukea osallistujan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymistä ja sitä kautta koko ay-liikkeen toiminnan kehittämistä. Ay-työntekijän ammatillinen asiantuntijuus syntyy yhteiskunnallisesta, yhteisöllisestä ja kehittämisosaamisesta.

Tutkinto-opiskelu synnyttää foorumin liittorajat ylittävälle vuorovaikutukselle ja ajatusten vaihdolle.

Tutkinto on laajuudeltaan 25 opintopistettä ja opiskelun kesto on 3 vuotta. Lähipäivät pidetään Kiljavan opistolla. Opiskeluun liittyy myös verkko-opiskeluosuuksia.

Lisätietoa koulutuksesta: koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo, mervi.ylitalo@kio.fi, 050 464 5446


Ay-toimihenkilötutkinnon sisältö:

ORIENTAATIO-OPINNOT

Orientaatio-opinnot (2 pv)

 Ay-toimihenkilötutkinto käynnistyy orientaatio-opinnoilla. Koulutuspäivien aikana opiskelija saa kokonaiskuvan tutkinnon rakenteesta, sisällöistä ja aikatauluista.

Sisältöinä

 • tutkinnon rakenne, aikataulut
 • aikuinen oppijana, työn ohessa opiskelu
 • yhteinen verkossa työskentely
 • opiskelutekniikka ja kirjoittamisen taito

Työtieteen perusteet (2 + 2 päivää)

Työtieteen osioissa käsitellään työn kehittämistä työprosessiteorian ja kehittävän työntutkimuksen avulla. Osio sisältää välitehtävän.

Sisältöinä

 • työelämän kehittäminen
 • työn muutos
 • työelämän pelisääntöjen muutos
 • hyvä työ
 • kehittävä työntutkimus.

Ay-liike muuttuvassa maailmassa I-osa: Hyvän yhteiskunnan jäljillä (2 päivää)

Osiossa pohditaan sitä, miten hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu ja mitä se on nyt. Minkälaisia asioita ja minkälaisilla perusteilla ay-liike puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa?

Sisältöinä

 • hyvinvointivaltion rakentuminen, käsitteet, pohjoismainen malli
 • talouspolitiikan yhteys sosiaalipolitiikkaan ja rooli yhteiskuntapolitiikassa
 • terveyshuolto
 • perhepolitiikka
 • työttömyysturva
 • eläketurva.

YLEISET AMMATILLISEN KEHITTYMISEN OPINNOT

 Ay-liike muuttuvassa maailmassa II-osa: Näkökulmia muuttuvaan työelämään (2 päivää)

Näkökulmat työelämän muutoksiin ja kehitykseen nousevat käsittelyyn sen mukaan, mitä juuri ko. hetkellä on ajankohtaista. Mitkä ovat näköpiirissä olevat muutokset, jotka ovat vahvistuneet tai juuri nousussa?

Sisältöinä mm.

 • tuottavuus ja hyvinvointi
 • työelämän laatu Suomessa ja Euroopassa
 • digitaalisuus työelämän mullistajana
 • näkökulmia innostavan työn kehittämiseen.

Kouluttajakoulutus (2 päivää)

Jaksolla käsittelemme oppimista ja opettamista/ohjaamista.

Sisältöinä

 • hyvän esiintyjän ominaisuudet ja onnistunut koulutustilaisuus
 • draamamenetelmät
 • puhe- ja äänitekniikka eri välineissä

Asiakirjoittaminen ja lopputyön ohjaustyöpajat (2 päivää + ohjaustyöpaja 1 päivä, aika ja paikka sovitaan erikseen)

Asiakirjoittamisen osiolla käsitellään työssä tarvittavia erilaisia asiakirjoittamisen tyylejä. Miten toisistaan eroavat mm. tutkimusraportti, lausunto tai blogi? Jaksolla hiotaan kirjoittamisprosessia toimivaksi.

Sisältöinä

 • miksi kirjoitan
 • otsikot ja kappalejako
 • aloitus ja lopetus
 • tekstin kiinnostavuus
 • lopputyö kirjoitustehtävänä.

Talouspolitiikka ja yritystalous (2 päivää)

Talouspolitiikka-päivässä tutkitaan Suomen talouden pitkää linjaa: kuinka suhdanteet ovat vaihdelleet ja miten ne ovat vaikuttaneet työntekijöihin, heidän ansioihinsa sekä tuloihinsa. Suhdanteiden yhteydessä käydään läpi harjoitettua talouspolitiikkaa, samalla arvioidaan sitä, miten eri talouspoliittiset toimet ovat vaikuttaneet suomalaisen hyvinvoinnin rakentumiseen.

Yritystalous-päivässä opetellaan tulkitsemaan yrityksen talouden tilaa ja asemaa. Niistä lasketaan tunnuslukuja, joilla voidaan arvioida palkkauksen oikeudenmukaisuutta sekä parantaa valmiuksia muutostilanteissa.

SYVENTÄVÄT AMMATILLISEN KEHITTYMISEN OPINNOT

Opiskelijat valitsevat omien kehittymistarpeidensa mukaan vapaavalinnaisia opintoja, jotka on kirjattu tehtyyn henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS).

Opiskelun käynnistyessä jokainen tekee oman työn analyysin, arvioi työn haasteet ja omat kehittymistarpeensa ja kirjaa ne omaan opiskelusuunnitelmaan. HOPS käsitellään esimiehen kanssa.

LOPPUTYÖ

Ay-toimihenkilötutkintoon liittyy myös lopputyön teko. Siinä opiskelija tutkii jotain itseä ja ammattiliittoaan kiinnostavaa ajankohtaista aihetta. Lopputyössä harjoitellaan monipuolista ja tarkoituksenmukaista tiedonhakua, kriittistä ja analyyttistä aiheen käsittelyä ja sujuvaa asiakirjoittamista.

Lopputyön tekoa ohjataan lopputyön ohjaustyöpajoissa (asiakirjoittamisen työpajat).

 

 

Katso listaus tehdyistä lopputöistä.