Ay-toimihenkilötutkinto – ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ay-toimihenkilöille

Tutkintoa ollaan uudistamassa ja seuraavan kerran se aloitetaan tammikuussa 2024. 

Opiskelun tavoitteena on tukea osallistujan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymistä ja sitä kautta koko ay-liikkeen toiminnan kehittämistä. Ay-työntekijän ammatillinen asiantuntijuus syntyy yhteiskunnallisesta, yhteisöllisestä ja kehittämisosaamisesta.

Tutkinto-opiskelu synnyttää foorumin liittorajat ylittävälle vuorovaikutukselle ja ajatusten vaihdolle.

Tutkinto on laajuudeltaan 25 opintopistettä ja opiskelun kesto on noin 3 vuotta. Lähipäivät pidetään Kiljavan opistolla. Opiskeluun liittyy myös verkko-opiskeluosuuksia.

Lisätietoa koulutuksesta: koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo, mervi.ylitalo@kio.fi, 050 464 5446


Ay-toimihenkilötutkinnon sisältö:

Orientaatio-opinnot (2 pv) 

 Ay-toimihenkilötutkinto käynnistyy orientaatio-opinnoilla. Koulutuspäivien aikana opiskelija saa kokonaiskuvan tutkinnon rakenteesta, sisällöistä ja aikatauluista.

Sisältöinä

 • tutkinnon rakenne, aikataulut
 • aikuinen oppijana, työn ohessa opiskelu
 • yhteinen verkkoympäristö (Moodle)
 • opiskelutekniikka ja kirjoittamisen taito
 • HOPS

Osion jälkeen opiskelija tietää, mikä ay-toimihenkilötutkinto on ja miten sen itse aikoo suorittaa. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää HOPS-suunnitelman tekemistä ja hyväksymistä.

Työpsykologia (2 pv)

Sisältö:

Työelämän kehittäminen muuttuneessa maailmassa

 • Työyhteisötaidot viihtyisän työyhteisön avaintekijöinä
 • Onnistunut tiimityö ja työpaikan ilmapiiri
 • Tulevaisuuden työelämän työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot – Työn uudet haasteet
 • Tulevaisuuden osaamistarpeet
 • Tulevaisuuden työ, työn muutos ja muutosvalmius
 • Itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus
 • Menestyksekäs muutos ja oppimaan oppimisen taidot – Miten jaksan muutoksessa?
 • Työmäärän ja työn kuormittavuuden hallinta
 • Onnistunut ammatti-identiteetin rakentaminen
 • Haasteelliset vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutilanteet hallintaan
  • Näin uskallan nostaa vaikeatkin asiat puhutuksi

Osio sisältää ennakkotehtävän.

Ay-liike muuttuvassa maailmassa I-osa: Hyvän yhteiskunnan jäljillä (2 päivää, to-pe)

Osiossa pohditaan sitä, miten hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu ja mitä se on nyt. Minkälaisia asioita ja minkälaisilla perusteilla ay-liike puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa?

Sisältöinä

 • hyvinvointivaltion rakentuminen, käsitteet, pohjoismainen malli
 • talouspolitiikan yhteys sosiaalipolitiikkaan ja rooli yhteiskuntapolitiikassa
 • terveyshuolto
 • perhepolitiikka
 • työttömyysturva
 • eläketurva.

 Ay-liike muuttuvassa maailmassa II-osa: Näkökulmia muuttuvaan työelämään (2 päivää, to-pe)

Näkökulmat työelämän muutoksiin ja kehitykseen nousevat käsittelyyn sen mukaan, mitä juuri ko. hetkellä on ajankohtaista. Mitkä ovat näköpiirissä olevat muutokset, jotka ovat vahvistuneet tai juuri nousussa?

Sisältöinä mm.

 • tuottavuus ja hyvinvointi
 • työelämän laatu Suomessa ja Euroopassa
 • digitaalisuus työelämän mullistajana
 • näkökulmia innostavan työn kehittämiseen.

Esiintymis- ja mediakoulutus (2 päivää, to-pe) (Tampere, Voionmaan koulutuskeskus)

Vahvistamme esiintymistaitoja harjoittelemalla puhe- ja esiintymistekniikkaa.

Tutustumme lähdekritiikkiin ja median toimintaan.

Sisältöinä

 • puhe- ja esiintymistekniikka
 • median toimintatavat
 • mediakriittisyys

Asiakirjoittaminen ja lopputyön ohjaustyöpajat (2 päivää, to-pe + ohjaustyöpaja 1 päivä, aika ja paikka sovitaan erikseen)

Asiakirjoittamisen osiolla käsitellään työssä tarvittavia erilaisia asiakirjoittamisen tyylejä. Miten toisistaan eroavat mm. tutkimusraportti, lausunto tai blogi? Jaksolla hiotaan kirjoittamisprosessia toimivaksi.

Sisältöinä

 • miksi kirjoitan
 • otsikot ja kappalejako
 • aloitus ja lopetus
 • tekstin kiinnostavuus
 • lopputyö kirjoitustehtävänä.

Talouspolitiikka ja yritystalous (2 päivää, to-pe)

Talouspolitiikka-päivässä tutkitaan Suomen talouden pitkää linjaa: kuinka suhdanteet ovat vaihdelleet ja miten ne ovat vaikuttaneet työntekijöihin, heidän ansioihinsa sekä tuloihinsa. Suhdanteiden yhteydessä käydään läpi harjoitettua talouspolitiikkaa, samalla arvioidaan sitä, miten eri talouspoliittiset toimet ovat vaikuttaneet suomalaisen hyvinvoinnin rakentumiseen.

Yritystalous-päivässä opetellaan tulkitsemaan yrityksen talouden tilaa ja asemaa. Niistä lasketaan tunnuslukuja, joilla voidaan arvioida palkkauksen oikeudenmukaisuutta sekä parantaa valmiuksia muutostilanteissa.

Vapaavalintainen opintojakso

Opiskelijaryhmän yhteisesti valitsema teema.

SYVENTÄVÄT AMMATILLISEN KEHITTYMISEN OPINNOT

Opiskelijat valitsevat omien kehittymistarpeidensa mukaan vapaavalinnaisia opintoja, jotka on kirjattu tehtyyn henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS).

esim.

 • Neuvottelutaito
 • Työoikeus
 • Järjestöjohtaminen
 • Viestintä ym.

Opiskelun käynnistyessä jokainen tekee oman työn analyysin, arvioi työn haasteet ja omat kehittymistarpeensa ja kirjaa ne omaan opiskelusuunnitelmaan. HOPS käsitellään esimiehen kanssa.

LOPPUTYÖ

Ay-toimihenkilötutkintoon liittyy myös lopputyön teko. Siinä opiskelija tutkii jotain itseä ja ammattiliittoaan kiinnostavaa ajankohtaista aihetta. Lopputyössä harjoitellaan monipuolista ja tarkoituksenmukaista tiedonhakua, kriittistä ja analyyttistä aiheen käsittelyä ja sujuvaa asiakirjoittamista.

Lopputyön tekoa ohjataan lopputyön ohjaustyöpajoissa (asiakirjoittamisen työpajat).

Hinta            

Ay-toimihenkilötutkinnon hinta on 5055 euroa ja se sisältää 17 koulutuspäivää (opetus, materiaalit, ruokailut) sekä välitehtävät ja lopputyön ohjauksen. Mahdolliset majoitusvaraukset suoraan Hotel Kiljavalle.

Koulutus laskutetaan kolmessa erässä siten, että ensimmäinen erä 1 685 euroa laskutetaan opintojen alettua, toinen erä 1 685 euroa laskutetaan vuoden 2024 keväällä ja kolmas erä 1 685 euroa laskutetaan 2025 alussa.

Vapaavalinnaiset opinnot, suoritustavasta riippuen, maksavat erikseen.

Ilmoittautumiset koulutukseen 4.12.2023 mennessä. Tästä hakulomakkeelle.

Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostia ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Ay-toimihenkilötutkinnon lopputyöt 2004-2022